It wurdboek
 Jin der tefreden mei stelle, it dermei dwaan Eieren voor zijn geld kiezen
In sykte komt op 't hynder en giet op 'e slak wer fuort  Een ziekte komt te paard en gaat te voet
 Dyn wurden binne goed, mar de hin leit aaien  Te veel praatjes
 Wat âlder wat gekker, mâlder  Hoe ouder, hoe gekker
Foar de kofje net eamelje, of e-mailje  Voor de koffie niet zeuren, of e-mailen
In blyn hynder kin dêr gjin skea dwaan  Een blind paard kan daar geen schade maken
Wolris earder mei de pream fearn hawwe,  Wel met de zaken op de hoogte zijn.
Op wetter en brea, te wetter en (te) brea sitte  Op water en brood zitten
It wetter fan 'e iene sleat yn 'e oare drage  Water naar de zee dragen
It foel my as kâld wetter oer de lea  Heel erg geschrokken
It wetter rint my (derfan) om 'e tosken Het water loopt me in de mond  
Ik haw wol earder mei it wetter foar de dokter west  Ik heb dit al eens eerder gedaan