Poesyferskes fan it wurdboek

Ek in poesyferske? wurdboek@gmail.com

Libje der altyd needrich hinne
Needrich as it ferjit my net
Needrichheid sil ivich bliuwe
Idle grutheid mar in set
Oft in rike soms dy skoudert
Of gjin achting foar dy hat
Grut te wêzen op jins skatten
Is de wiere grutheid net

Ja, flippe, flappe, flop,
it pintsje skriuwt it op.
Dat ha ik efkes liend,
no’k delset wat ik mien.
Dat ik hjir myn namme set,
fyn’k moai, ferjit my net!

Meer poesyferskes