Sjoch ek hjir:
 http://www.uitvaartinfotheek.nl/overlijden/rouwkaartgedichten.html

Foarbylden

Tige drôvich hawwe wy ôfskie nimme moatten fan ús leave heit / mem, skoanheit / skoanmem, en pake / beppe..................

 Drôvich meitsje wy bekend dat, nei in needlottich ûngelok (in het verkeer: ûngemak), ferstoarn is
 Oandien dogge wy kundskip fan it ferstjerren fan ús leave en soarchsume heit / mem en pake / beppe
 Mei al syn / har fleur en kriich hat hy / sy dizze strijd net winne kinnen. Nei alle moaie jierren dy 't wy mei him / har belibje mochten, hawwe wy mei in protte fertriet ôfskie nimme moatten fan ús leave
 Neidat wy . . jier foar him / har soarge hawwe, is ta ús grut fertriet, út ús fermidden weinommen, ús dierbere soan / dochter, broer / suster, sweager / skoandochter, /myn oansteande
 Drôvich en dochs tankber, dat oan syn / har lijen no in ein kommen is, diele ik / wy jo mei, dat nei in lange tiid fan sykte/siikwêzen, dy't hy / sy op moedige wize droegen en trochstien hat, sêft en kalm ferstoarn is, myn / ús dierbere . . . . .
 Yn folle frede is, nei in wurk- en soarchsum libben, nei in koarte sykte ferstoarn, ús leave
 Op. . . dei. . . ferstoar alhiel ûnferwachts, yn syn / har eigen fertroude fermidden, myn ynleave
 Mei spyt dogge wy kundskip fan it ferstjerren, yn 'e âldens fan' . . jier, fan . . . . .
 Hjirmei dogge wy de drôve plicht jo mei te dielen, dat ús soan / dochter, broer / suster, neef / nicht, omke / muoike, ... hjoed ferstoarn is. . . . .
 Drôvich meitsje wy oan jo bekend, dat alhiel ûnferwachts ferstoarn is, op ... jierrige leeftyd, myn ynleave .
 Drôvich, mar tankber dat him / har pine besparre bleaun is, jouwe wy kennis fan it ferstjerren, nei in koart siikwêzen, fan myn leave . . . . .
Tige drôvich, mar mei in ûnferjitlik oantinken oan syn / har libben, hawwe wy alhiel ûnferwachts ôfskie nimme moatten fan ús . . . . .
 Hjoed ferstoar sêft en kalm, ús leave .
 Nei alle moaie jierren dy't wy mei him / har belibje mochten, hawwe wy alhiel ûnferwachts ôfskie nimme moatten fan ús leave . .  . .
 Omdat wy tankber binne foar al syn / har leafde en soargen syn / har hiele libben lang, ha wy no fertriet dat ferstoarn is, op … jierrige leeftyd, ús . . . . .
 Tige drôvich om syn / har te betide ôfskie, mar oprjocht tankber foar alles wat hy / sy  syn / har libben foar ús dien en betsjutten hat, diele wy jo mei dat, nei in lang siikwêzen, rêstich weiwurden is, ús ynleave
 Dochs noch ûnferwacht is ta ús grut fertriet ferstoarn myn leave man / frou, ús heit / mem, pake / beppe . . . . .
 Tige drôvich, mar tankber foar al it goede dat hy / sy ús jûn hat, diele wy mei dat wy hjoed ôfskie naam ha fan ús heit / mem yn 'e âldens fan …. jier.
 Nei in jier fan striid tsjin in slopende sykte en nei in soad moedich trochstiene behannelingen, is no dochs ferstoarn, myn goede en trouwe man / frou (oare helte), ús gesellige heit / mem en leave pake / beppe
 Alhiel ûnferwachts is hjoed, nei in libben dat tekene wie troch ynset en hertlikens foar ús allegearre dy't om him / har hinne stienen, ferstoarn, ús goede . .
 Lâns dizze wei meitsje wy bekend, dat nei in koart siikwêzen op . . . ferstoarn is . . . . .
 Tankber foar safolle jierren, wêryn't  wy fan syn / har goedens en libbensblidens genietsje mochten, diele wy jo mei, dat frij (wat) ûnferwachts ferstoarn is, myn dierbere. . . . .
 Nei in libben fan ienfâld, goedens, soarch, earlikheid en leafde, is ynienen ferstoarn myn leave .

Myn leave man / frou en ús heit / mem is ferstoarn. Wêrom sa betiid? Tige tankber foar wat hy / sy foar ús wie en bliuwe sil, diele wy jo drôvich mei . . . . 

Mei grutte drôvens jouwe wy jo kennis fan it ferstjerren fan . . . .
. dei. . . 200 . . . is út it folle libben ynienen fan ús wei naam, myn tige goede ús soarchsume heit / mem en pake / beppe ....  
 
 Tankber foar alles wat hy / sy foar ús dien en betsjutten hat, mar drôvich om syn / har ferstjerren, diele wy jo mei dat, nei in geduldich droegen lijen, dochs noch alhiel ûnferwachts ferstoarn is, myn leave . . . . ., ús . . . . . 
 Yn 'e frede fan Kristus ferstoar sêft en kalm, nei in ryk en goed bestege libben, yn syn / har , . . . ‘e libbensjier, sterke troch it  H. Sakramint fan 'e Siken, myn dierbere . . . .
 Sterke troch de H. Sakraminten fan 'e Siken, is yn 'e âldens fan. . . . . jier, nei in leafdevolle ferpleging yn . . . ,ferstoarn myn leave
Tankber foar God oer dat wy him / har sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, berjochtsje wy jo, dat yn 'e âldens fan . . . . jier ferstoarn is, ús leave . . .
Nei gâns moaie jierren fan tegearrewêzen en tankber foar alles wat hy / sy foar ús betsjutten hat, moatte wy jo ta ús djippe drôvens meidiele dat, noch sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn is, myn leave

Hjoed hat it God behage om by ús wei te heljen myn leave . . . . .

Nei in leafdefolle fersoarging yn . . . . . is, sterke troch it  H. Sakramint fan 'e Siken, sêft en kalm ferstoarn, ús dierbere . . . . .

 Nei in libben fan trouwe tawijing oan de Hear is, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, is ferstoarn ús leave . . .
 Hjoed ferstoar ynienen, nei in wurksum libben, yn 'e âldens fan . . . . . jier, ús soarchsume . . . . ., noch sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken.

Wy allegear hawwe by dy wêze mochten yn dyn lêste libbensdagen. Wy binne tankber dat wy dit mei-inoar belibje mochten. Do wiest foar ús in leave . . . . . Wy koenen altyd op dy rekkenje. Wy sille dy misse.

 Hjoed, . . . . . is frij hommels ferstoarn, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn 'e âldens fan. . . . . jier, . . . . .

Mei drôvens meitsje wy bekend dat, nei in moedich droegen lijen, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn 'e âldens fan . . . jier, ferstoarn is, myn leave . . . . .

Nei in geduldich droegen sykte fan inkelde moannen, is ferstoarn, yn fêst geloofsbetrouwen, myn leave . . . . .

Nei in treflik en soarchsum libben is, yn 'e âldens fan . . . . .jier, ynienen ferstoarn, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, myn ynleave . . . .
Kommen oant de leeftyd fan de sterken, is nei in koart siikwêzen, dochs noch ûnferwachts, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn myn leave . . . .

Yn it fermidden fan de minsken dy’t him / har leaf wiene is, nei in lang en moedich droegen sykte, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn it . . . . . ferstoarn, yn 'e âldens fan . . . . . jier, myn leave . . . . .

Nei in wurksum libben fan ienfâld en goedens foar ús allegear dy’t him / har kenden, ferstoar, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn 'e âldens fan . .jier, ús dierbere . . . . .

Nei in libben fol leafde, goedens en hertlikens foar ús allegear dy’t him / har kend hawwe en oant it lêst ta belutsen by alles wat him / har dierber wie, stipe troch in djip leauwen, is hjoed yn . . . . ferstoarn, sterke troch it Hillich Sakramint fan 'e Siken, op de befoarrjochte leeftyd fan . . . . .myn dierbere . . . . .

Drôvich om syn / har ferstjerren, mer mei in befrijend gefoel dat syn / har lijen no oer is, meitsje wy bekend dat, nei in leafdefolle ferpleging yn . . . . .  sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn is, yn 'e âldens fan . . . . .jier, myn leave . . . . .

Drôvich, mar tankber dat wy . . . . .sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, meitsje wy bekend dat, nei sterke te wêzen troch it H. Sakramint fan 'e Siken, dochs noch ûnferwachts, ferstoarn is us soarchsume

Drôf en alhiel ferslein diele wy jo mei, dat troch in needlottich ûngelok (verkeer: ûngemak) , noch yn 'e bloei fan syn / har libben, yn 'e âldens fan . . . . .jier, ferstoarn is ús leave . .

Nei in lange tijd fan sykte, alhiel oerjûn aan Gods H. Wil is, noch foarsjoen fan it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn myn ûnferjitlike ........

Skjin oan ein is yn syn / har Hear ferstoarn, ús leave . .

Drôvich, mer ek tankber dat in fierder lijen him / har besparre bleaun is, meitsje wy bekend dat, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn is, myn ûnferjitlike . . .

Yn 'e âldens fan. . . . . jier is, taret, mar dochs noch frij hommels, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn it . . . . . te . . . . . , ferstoarn, ús ûnferjitlike ................

Nei in libben fol soarch foar syn / har húshâlding en meilibjend mei in protte minsken, is fol oerjefte yn djip leauwen rêstich ferstoarn, nei in goede fersoarging yn âldereinsintrum . . . . . , myn leave . . . . .