http://www.heitenmem.nl/Gedichtjes/default.aspx 

It wurdboek

De grutte freugde
om de lytse dingen,
is it lytse geheim
fan it grutte lok.

Doest noch nearne wiest
dreamden we al fan dy.
In bern fan ús tegearre
de hiele wrâld waard nij!

Doch dyn eachjes mar iepen,
rik mei dyn hantsjes nei it ljocht,
it is mei wurden net te sizzen,
wat de leafde by ús brocht.

Tige lyts en dochs hiel grut,
sa jong en dochs folslein.
It bliuwt in ivich wûnder,
in wûnder sûnder ein.

Grutsk en lokkich sette
wy der in stuoltsje by!
Nij libben
noch finzen
yn lytse lûden
mar fannijs
belibje wy
it wûnder
Ine mine
rufteline
boarterstreintsje
berneweintsje
lekkenrûskes
bak mei mûskes
wat in drokte
en fertier
mei in widske
oer de flier!
Berte,
it makket waarm,
it makket kâld,
it rekket jong,
it rekket âld,
it bliuwt in wûnder
yn'e wrâld.
Twa lytse fuotsjes
dy fuotballen omraak.
Twa lytse hantsjes
dy klapten withoefaak.
Wat wiest in droktemakker
dyn mem dy waard hast sljocht,
ús eigen lytse ...
einlings kaamst foar 't ljocht!
In glimke fan in ingel
naamst út de himel mei
in tûfke rôze wolken,
in moaie maitiidsdei.
In sulverwite fûgel
in gouden sinnestriel,
hantsjes om te aaien
twa wankjes fan flewiel.
Minyhantsjes
minyfuotsjes
minymûltsje
minynoas
Grut is 't lok
in maksywûnder
poppeslokje
tsjoch en proast!
 No kinne wy it allegear
mar leare
de fleskes en de pempers
en it bad,
in waarme krúk,
de lekkentsjes opteare
fruithapkes, boerkes litte,
dat is dat!
Aanst sille wy dy
tûzen ferskes leare,
wy krûpe rolleboljend
oer de flier.
Do silst al gau dyn
earste wurdsjes sizze,
earst lekker koese,
't is noch net safier.
Lok fynst yn it earste glimke
fan dyn bern.
Lok fynst yn 'e freegjende eagen
dy't nei dy opsjogge.
Lok fynst yn it hantsje dat yn
dines leit.
Lok fynst yn dat iene wurd
dat krekt alles seit.

Barre der noch wûnders?
Wurdt it lok noch fûn?
Do mei dyn lytse lûden,
hast ús it antwurd jûn.

gefoel
is fierstente grut
foar it aldermoaiste
wurd!

dit libben sa pril
in famke, sa leaf
tear en bysûnder
wat in wûnder!

Yn elke earm in bern
4 hantsjes – 4 fuotsjes
alles der op en der oan!
Dit is in mirakel,
dit is net gewoan!

Yn elts bern
begjint de wrâld opnij.
       

Grutsk en lokkich sette
wy der in stuoltsje by!

Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe,
want wy hawwe in lytse poppe.
Mar fan allegear bin ik it measte op't skik
want syn grutte broer, dat bin ik!
In grut en sterk ferlangen,
in lytse stille winsk...
 

Want wy fiere hjoed de leafde,
en de leafde dat bisto...

Gjin útsprutsen wurd
Gjin skreaun akkoart.
Mar in stil ferbûn,
mei dyjinge dy't dy it libben skonk.
In gouden belofte,
dat wy mei hert en siel foar dy soargje sille.
Net allinne hjoed,
mar ek de dei fan moarn.

Lok fynst yn it hantsje
dat yn dines leit.

Earne yn de blaue himel dêr
skitteret dierber in lytse stjer
Hy/sy is in stille tsjûge fan
ús gelok op ierde.
   Dach leave lytse poppe
wiest dêr al?
Wat hawwe wy in skoft
op dy wachte
dyn widze stiet al klear
Sjoch, op it fuottenein
sit de lytse koesbear
fan dyn grutte suske (broerke)