It wurdboek hat hjir it Frysk folksliet foar jo.

De âlde Friezen 
   
Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
en bûnzje troch ús ieren om!
Flean op!
Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
it Fryske lân fol eare en rom.  Fries bloed kom in beweging
   
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!  Klink dan en daver ver in het rond
   
Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
dy't Friezen oan har lân ferbûn.  Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
  
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!  Klink dan en daver ver in het rond
   
Fan bûgjen frjemd,
bleau by 't âld folk yn eare,
syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet;
rjocht, sljocht en trou syn leare,
en twang, fan wa ek, stie it tsjin.     
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!     
Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
wês jimmer op dy âlders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme,
in grien, in krêftich bloeiend leat!     
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!