Elkenien dy't yn it Frysk op internet skriuwt, blogtensfh. is hjir by it wurdboek te plak!
Nijsgjirrige blogs kinne jimme stjoere nei it wurdboek wurdboek@hallofryslan.nl

  Frysk FrommesFrysk, lêze, ferbine, skriuwe, poëzij, bakke

    Egbert sms't. Poëzy yn it Frysk, mei in knypeachje oerset yn it Nederlânsk, fan krekt 160 tekens, sadat it yn in sms'ke past. 


    Taalwebloch Taalbaas yn de Leeuwarder Courant 

   Cornelis van der Wal, Frysk dichter    

   Anne Feddema tekent, skildert en makket grafyk.

   De flauwekulside fan Fryslân. It swarte skiep fan de ynterwebs

 Daam de Vries 'Oerienkomsten mei besteande persoanen berêste op tafal'.

     Ruurdtsje Kidelkollum Der wurdt wat ôfblogge troch dit frommis. Oft dat slim is? Dat meie jo bepale. 

 

Webmeester Hendrik
Hendrik van der Heide  Skriuwt oer gewoane  saken. It moaie lytse doarp dêr't hy wennet, Syn wurk , Syn grutte hobby Klún & Knoffelhakke.